Her på siden finder du fakta om alkohol og alkoholforbrug i Danmark og konsekvenserne ved et højt alkoholforbrug

Hvor mange alkoholmisbrugere er der i Danmark? Hvornår har man et alkoholmisbrug? Hvor meget må man drikke og stadig køre bil? Hvad er de økonomiske og sociale konsekvenser ved et højt alkoholforbrug? Hvor meget drikker vi i Danmark? Osv. Find svarene nedenfor.

Søger du fakta om børn, der vokser op i familier med alkoholmisbrug, så kan du læse mere her.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på bkd@blaakors.dk eller på 86 81 15 00.

Hvad er alkoholforbruget i Danmark?

 • I 2022 købte hver dansker over 18 år i gennemsnit 9,7 liter ren alkohol. Det er et fald i forhold til 2021, hvor forbruget var på 10,4 liter, men samme niveau som i 2020, hvor der også blev købt 9,7 liter i gennemsnit.
 • Det svarer til, at hver dansker over 18 år i gennemsnit køber 12,4 genstande om ugen. I 2021 var det 13,3 genstande.
 • Samlet set blev der solgt 46 mio. liter alkohol i de danske butikker i 2022. 
 • Det reelle forbrug er dog større end salget, idet den alkohol, vi køber eller drikker udenlands, ikke er regnet med. Danmarks Statistik har tidligere vurderet, at det reelle forbrug er 15-20 % højere end salget, hvilket svarer til 11-12 liter ren alkohol om året.
 • Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil drikker 15,7% af den voksne befolkning mere end 10 genstande i løbet af en typisk uge og overskrider dermed Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der er stor forskel på mænd og kvinder, hvor det gælder henholdsvis 23% af mændene og knap 9% af kvinderne. 

Kilde: Danmarks Statistik.

 

Hvor mange danskere har et alkoholproblem/alkoholmisbrug?

Sundhedsstyrelsen ændret måden at opgøre antallet af danskere med alkoholproblemer. På grund af en ny målemetode, kan tallene kun indikere "tegn" på alkoholproblemer. De nye opgørelser bygger på data fra rapporten Den Nationale Sundhedsprofil. 

De seneste tal, der bygger på data fra 2021, viser:

 • Cirka 402.000 danskere har tegn på moderate alkoholproblemer*
 • Cirka 67.000 danskere har tegn på svære alkoholproblemer*

En tidligere undersøgelse fra 2005 er fortsat det mest opdaterede tal ift. estimater på, hvor mange, der har skadeligt forbrug eller afhængighed:

 • Cirka 620.000 danskere har et skadeligt forbrug**
 • Cirka 147.000 er afhængige af alkohol**

*Kilde: Statens Institut for Folkesundhed - Antal danskere med et alkoholproblem (2023)

**Kilde: Statens Institut for Folkesundhed - Sundheds- og Sygelighedsundersøgelsen (2005)

 

Hvor mange mænd i forhold til kvinder har alkoholproblemer?

 • Knap hver fjerde danske mand (23 %) drikker mere end 10 genstande om ugen* 
 • 8,8% af danske kvinder drikker mere end 10 genstande om ugen*

Antallet er fundet ved en undersøgelse, hvor personerne har besvaret den såkaldte Cage C-test (test dine alkoholvaner). Den belyser, om en persons alkoholforbrug giver problemer. 

*Kilde: Sundhedsstyrelsen - Den Nationale Sundhedsprofil 2021 - Danskernes Sundhed 

Sundhedsstyrelsens udmeldinger om alkohol

"Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred".

Er du 18 år eller over?

 • Højst 10 genstande om ugen

 • Højst 4 genstande på samme dag

Er du under 18 år?

 • Lad være med at drikke alkohol

Er du gravid eller prøver du at blive det?

 • Lad være med at drikke alkohol

Ammer du?

 • Vær forsigtig med at drikke alkohol

Kilde: Sundhedsstyrelsen.

Fakta om Sundhedsstyrelsens udmeldinger

I 2022 ændrede Sundhedsstyrelsen anbefalingerne omkring indtag af alkohol. 

Samme grænser for kvinder og mænd 

Grænserne for, hvor mange genstande man maksimalt skal indtage pr. uge er i dag ensartet, så der er den samme grænse for både mænd og kvinder. Anbefalingen for voksne på 18 år og derover er nu på max 10 genstande om ugen.

Derudover anbefaler Sundhedsstyrelsen, at unge i alderen 18-25 år skal "være særligt opmærksomme på ikke at overskride anbefalingerne".

Tidligere var der differentierede aldersgrænser på 7 genstande pr. uge for kvinder og 14 genstande pr. uge for mænd.

Unge under 18 år frarådes at drikke alkohol

I dag fraråder Sundhedsstyrelsen unge under 18 år at drikke alkohol. Tidligere var udmeldingen, at unge under 16 år ikke skulle drikke alkohol. Den grænse er nu hævet.

Højest fire genstande om dagen

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ikke drikker mere end fire genstande på en dag.

Indtagelsen af alkohol skal være jævnt fordelt – dvs., at hele ugens mængde alkohol ikke skal indtages på én aften. På den måde skåner man kroppen mest muligt og minimerer risikoen for bl.a. hjertekarsygdomme, ulykker og skader. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man

Hvor mange er i alkoholbehandling?

I 2022 deltog 24.800 danskere i offentligt finansieret alkoholbehandling, viser tal fra Sundhedsstyrelsen. Det er langt flere end tidligere. 

Antallet af danskere i alkoholbehandling er fordoblet siden 2008, hvor tallet var 12.300 danskere. 

Kilde: Sundhedsstyrelsen - "Offentligt finansieret alkoholbehandling" (2020) + Sundhedsstyrelsen/Sundhedsdatastyrelsen (2021)

 

Hvor længe går man med alkoholproblemer, før man søger behandling?

 • Det tager i gennemsnit 11 år, før man søger behandling for ens alkoholproblemer i Danmark, viser tal fra Sundhedsstyrelsen
 • En stor del af de mennesker, der søger behandling, er gengangere i behandlingssystemet
 • De fleste af dem, der søger behandling, har et meget stort alkoholforbrug
 • I gennemsnit indtager de mænd, som er omfattet af opgørelsen, 83 genstande om ugen, mens kvinderne drikker 59 genstande
 • Kun en meget lille andel af de danskere, som har et alkoholproblem, er i behandling
 • De, der kommer i alkoholbehandling, gør det i høj grad på eget initiativ
 • Kun syv procent kommer i behandling gennem deres læge
 • Langt flere mænd end kvinder er i behandling

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Læs også om

Hvilke sundhedsproblemer relaterer sig til alkohol?

 • Et stort forbrug af alkohol øger risikoen for blandt andet kræftsygdomme, mave-tarmsygdomme, lungesygdomme og leverlidelser
 • Der er årligt 2.465 dødsfald i Danmark relateret til alkohol. Det svarer fem procent af alle dødsfald.
 • Blandt 50-64-årige mænd skyldes 20 procent af alle dødsfald alkohol
 • 22.851 og 7.141 tabte leveår blandt henholdsvis mænd og kvinder
 • Der er årligt over 122.954 ekstra sygedage blandt de, der drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger
 • Levealderen nedsættes i gennemsnit med 4-5 år for personer, som drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler
 • 138.217 ekstra besøg til almen praktiserende læger
 • Hvert år sker 24.770 somatiske hospitalsindlæggelser og 8.027 indlæggelser på psykiatriske afdelinger 
 • 41.968 ekstra ambulante somatiske hospitalsbesøg på somatiske afdelinger hvert år
 • 74.427 ambulante hospitalsbesøg på psykiatriske afdelinger hvert år 

Kilde: Sygdomsbyrden i Danmark – risikofaktorer 2022, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed

Den Nationale Sundhedsprofil (2021)

Alkohol og bilkørsel er en dårlig kombination. I mange lande er der nultolerance overfor bilkørsel og alkohol. I Danmark er grænsen på 0,5 promille. Hvis du har en promille på 0,5, må du ikke køre bil.

Det er forskelligt, hvor høj en promille man får, når man drikker alkohol. Tommelfingerreglen i forhold til at holde sig under 0,5 er at drikke en enkelt genstand.

En genstand svarer til:

 • 1 øl (33 cl.)
 • 1 glas vin (12 cl.)
 • 1 glas portvin eller lign. (8 cl.)
 • 1 glas spiritus (4 cl.)

Man forbrænder i gennemsnit cirka 0,15 promille per time.

Hvor hurtigt du forbrænder alkoholen, er forskelligt fra person til person. Forbrændingen begynder først for alvor 45 minutter efter, du har drukket din sidste genstand.

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan man som en tommelfingerregel udregne sin promille på følgende måde:

 • Mænd: Antal genstande x 12 : (kropsvægt i kg x 0,68) = promille
 • Kvinder: Antal genstande x 12 : (kropsvægt i kg x 0,55) = promille

Det betyder eksempelvis, at en mand på 70 kilo, der drikker to genstande, får en promille på 0,5, mens en kvinde på 65 kilo efter to genstande får en promille på 0,67.

I dag skyldes hver femte dødsulykke i trafikken alkohol. 

Hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser har alkohol?

 • Man vurderer, at overforbrug af alkohol koster samfundet 13 mia. kr. om året
   
 • Hvert år førtidspensioneres 137 personer i Danmark pga. alkoholmisbrug*
   
 • Der er 432 mio. kr. i ekstraomkostninger i sundhedsvæsnet*

Hvad er kommunernes omkostninger ved alkoholmisbrug?

 • 3,5 mia. kr. er kommunernes samlede årlige omkostninger pga. borgernes overforbrug af alkohol. Derudover kommer omkostninger til eksempelvis hjemmesygepleje, kommunal genoptræning, omkostninger til plejebolig mv.
   
 • En kommune med 50.000 indbyggere betaler årligt 31 mio. kr. til overførselsindkomster, sundhedsydelser og anbringelser af og hjælp til børn og unge på grund af alkoholproblemer i familien
   
 • En person i alkoholbehandling koster årligt en kommune 70.728 kr. mere end en borger, der ikke drikker for meget
   
 • Et barn i en familie med alkoholproblemer koster kommunen 30-50.000 kr. mere om året end et velfungerende barn
   
 • Børn i familier med et overforbrug af alkohol bliver 5 gange hyppigere fjernet fra forældrene end andre børn
   
 • Borgere med alkoholforbrug modtager 2-3 gange hyppigere overførselsindkomst sammenlignet med borgere, der ikke drikker for meget
   
 • Kommunerne betalte i 2014 samlet 346,7 mio. kr. til alkoholbehandling
   

Kilde: Sygdomsbyrden i Danmark – risikofaktorer 2022, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed*

Sygdomsbyrden i Danmark – risikofaktorer 2016, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed

Samfundsøkonomiske konsekvenser forbundet med alkoholoverforbrug, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) 2014

 • Ifølge den seneste hjemløsetælling i Danmark er der 5.789 hjemløse. Af dem har 66 procent et misbrug af rusmidler som alkohol og stoffer. 

Kilde: Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) - Hjemløshed i Danmark 2022

 • Danskere, der har et alkoholmisbrug, lever i gennemsnit 24-28 år kortere. 

Kilde: Acta Psychiatrica Scandinavia - “Mortality and life expectancy of people with alcohol use disorder in Denmark, Finland and Sweden” (2014)