Vi hjælper mennesker med misbrug, hjemløshed og andre udfordringer

På Blå Kors Center Sydjylland hjælper vi mennesker, der har særlige sociale problemer, og som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig på grund af afhængighed af rusmidler, psykiske lidelser, dårlig økonomi, arbejdsløshed, manglende netværk mv.

Vi hjælper også mennesker, hvor kommunen har vurderet, der er behov for et midlertidigt ophold efter servicelovens §107 på grund af nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Vi tilbyder en stabil og struktureret hverdag i et beskyttet og rusfrit miljø. Rusfriheden betyder, at der ikke må medtages eller indtages rusmidler på Blå Kors Center Sydjyllands område, og at man har et ønske om at leve et rusfrit liv.

Målet for os er at understøtte dig i en værdig og tryg livsstil uden misbrug, gerne i egen bolig eller i en egnet bolig med hjælp.

Sammen med dig udarbejdes der nogle mål og delmål for dit ophold. Disse mål og delmål omhandler det, der skal arbejdes på, for at du kan komme ud i en ny egnet boligform. 

Du kan selv henvende dig, hvis du er hjemløs eller ikke kan holde ud at bo i eget hjem (funktionel hjemløs).

Hvis du har brug for et midlertidigt botilbud efter servicelovens §107, skal du snakke med din kommune først.

Dit ophold kan suppleres efter servicelovens § 85, hvis der er behov for dette.

På Blå Kors Center Sydjylland tilbyder vi ophold til mennesker, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for et tilbud om aktiverende støtte, omsorg og hjælp. De mennesker der tager ophold hos os, har typisk en baggrund med skadeligt alkohol- eller stofmisbrug kombineret med andre komplekse og psykosociale problematikker, herunder også hjemløshed.

Der tilbydes ikke ophold til mennesker, der er aktivt misbrugende eller har et forbrug af rusmidler, dog modtages borgere i substitutionsbehandling. Er der fx tale om en afhængig beruset borger, vil vedkommende typisk blive afruset på et af landets afrusningssteder før opholdet. Vi kan dog ikke tilbyde et ophold til mennesker, der er plejekrævende eller har brug for nattevagt.

Kendetegnende for målgruppen er, at de gerne vil ud af deres afhængighed og ønsker at opholde sig på et rusfrit tilbud, hvor afklaring af ressourcer og potentiale er et væsentligt element i opholdet.

Målgruppen er både mænd og kvinder mellem 18 og 85 år.

Målet omhandler, at beboeren finder en egnet bolig og bliver afklaret på en egnet boligtype.
Det er vigtigt, fordi et ophold på Blå Kors Center Sydjylland er af midlertidig karakter, derfor er det vigtigt, at beboeren bliver afklaret på, hvor vedkommende vil bo, og hvilken støtte der er brug for for at kunne mestre den nye boligsituation, når vedkommende fraflytter Blå Kors Center Sydjylland.

Under et ophold, laver vi sammen med beboeren et værelsessyn én gang om ugen. Formålet er at støtte beboeren i at opnå færdigheder og kompetencer til selvstændigt at kunne udføre og planlægge almindelige dagligdagsopgaver så som oprydning, rengøring, tøjvask mv. 

Hver 8. uge følges der op på beboerens udredningsplan/mål og delmål og de aftaler, der er lavet i forhold til bolig, her kommer vi ind på om beboeren er aktivt boligsøgende, hvad beboeren har råd til af husleje m.m.

Ud over arbejdet med udredning, mål og delmål for, hvordan det sikres, at beboeren kommer ud i en ny egnet boligform, så følges der også løbende op på, hvordan det går i beskæftigelsen 4plus, værelsessyn, opfølgning på evt. medicin, aftaler med evt. lokalpsykiatri samt det at leve rusfrit og aftaler med evt. misbrugscenter. 

På Blå Kors Center Sydjylland arbejder vi med udgangspunkt i Blå Kors Danmarks vision og mission, der tilsiger, at vi ønsker et samfund uden misbrug af alkohol og andre rusmidler og uden socialt udsatte, og vi forebygger og behandler afhængighed af alkohol og andre rusmidler og hjælper socialt udsatte. Blå Kors Center Sydjylland er med udgangspunkt i dette et rusfrit tilbud, og vi gør brug af rusfrihed/afholdenhed som en metode til at sikre beboernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Vi kontrollerer og belønner derfor rusfrihed på Blå Kors Center Sydjylland.

Vi håndterer og administrerer alt medicin.

Forberedelse: Henvisning, forsamtale, visitation, kontakt til kommune 

Før indflytning inviterer vi borgeren til en forsamtale, evt. sammen med den der henviser borgeren til os – det kan være visiterende kommune, lokalpsykiatrien, sygehus, pårørende m.m., så vi kan finde ud af, om vi kan hjælpe vedkommende. Vi afstemmer forventninger og svarer på spørgsmål, så borgeren kan træffe en beslutning på baggrund af sine egne oplevelser.

Hvis vi vurderer, at vi er det rette tilbud, og borger ønsker et ophold, aftaler vi en indskrivningsdato efter forsamtalen.

Stabilisering og udredning: Udarbejdelse af personlig udredningsplan, styr på medicin osv.

De første dage går med at finde sig til rette på stedet, få styr på dagsrytme og struktur, få styr på eventuel medicin, blive præsenteret og afklaret i forhold til vores beskæftigelsesafdeling 4Plus. Dette i forhold til, hvad beboeren kan lave og hvor meget beboeren kan være i beskæftigelsen. Vi tager selvfølgelig individuelle hensyn, men har et krav om, at beboeren kan være i beskæftigelse minimum to timer om dagen.

Der er mulighed for beskæftigelse i værksted, vedligehold, grønne områder/udendørsarealer, serviceopgaver, køkken, rengøring samt eksterne praktikophold og lignende. For mere information om 4Plus se her.

Beboeren vil blive tilknyttet en mentor, som efterfølgende vil følge op på de aftaler, der er lavet i forhold til beskæftigelse. Beboerens udredningsplan bliver udarbejdet i et samarbejde med beboerens mentor inden for de første par uger.

Udførelse: Gennemføre udredningsplan, opfølgning og korrigering af udredningsplan, opfølgningsmøder

Beboerens udredningsplan følges op og revideres minimum hver 8. uge. Hjemkommunen får tilsendt beboerens udredningsplan og inviteres til at deltage ved opfølgningsmøder.

Ud over samtaler om udredningsplanen bliver der også hver anden uge afholdt en mentorsamtale, hvor der evalueres på de mål og delmål, der er udarbejdet, og hvor der kan samtales om øvrige ting. 

I forbindelse med opholdet deltager beboeren også i vores forandringsgruppe hver uge, hvor der undervises og samtales om kommunikation, konfliktløsning, psykoedukation, rusmidler, adfærd mv.

Udslusning: Plan for tilværelsen efter ophold på Blå Kors Center Sydjylland, efterforsorg, kontakt med kommunen

Når beboeren fraflytter Blå Kors Center Sydjylland og flytter ud i egen bolig, er der mulighed for at Blå Kors Center Sydjylland kan tilbyde efterforsorg til den kritiske overgang til egen bolig. Det kræver dog, at beboeren flytter i egen bolig indenfor en radius af 50 km fra Blå Kors Center Sydjylland.

Hvis der kan tilbydes efterforsorg, vil der blive udarbejdet en plan for efterforsorgen og efterforsorgen kan max tilbydes i ni måneder. Beboerens hjemkommune skal orienteres omkring dette.

For at sikre, at vores beboere bliver hørt og inddraget i indsatsen på Blå Kors Center Sydjylland, benytter vi FIT i de sammenhænge, hvor det giver mening.

Feedback Informed Treatment (FIT) er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab, der har til formål at evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten af vores tilgange.

Konkret får vi mulighed for at evaluere på vores egen og beboerens indsats, samarbejde og relation, samt undersøge beboerens oplevelse af effekten af indsatsen, udvikle vores praksis og tilpasse indsatsen til den enkelte beboer.

FIT udfyldes ved følgende:

  • Indskrivningssamtale
  • Udarbejdelse af udredningsplan
  • Opfølgningssamtaler og ved ændringer af udredningsplan min. hver 8. uge
  • Forandringsgruppen hver uge
  • Mentorsamtaler ca. hver anden uge

Vi forventer at kommunen udarbejder en §141 handleplan jf. serviceloven inden eller i forbindelse med visitering til Blå Kors Center Sydjylland. Den skal indeholde henvisning til lovhjemmel og beskrivelse af formålet med indsatsen, herunder kommunens mål og delmål for opholdet.

Kontakt

Forstander Lillian Stephansen, tlf. 41 93 95 52

Blå Kors Center Sydjylland
Sønderhedevej 7
6623 Vorbasse
Tlf.: 50 80 58 58
csyd@blaakors.dk

Kontakt vores socialkonsulent

Marianne Dyrby Nielsen
Tlf.: 20 83 24 20 
mdn@blaakors.dk