På Blå Kors Pensionat Taastrup arbejder vi ud fra en dyb respekt for hver enkelt beboer, uanset hvilken ballast han eller hun måtte medbringe fra sit hidtidige liv.

Vi søger at rumme de problemer og udfordringer, som beboeren har og støtter beboeren i - med respekt for beboerens egne ønsker og mål - at komme videre i sit liv på en god måde.

Det vigtigste er, at vi i alt vores arbejde med beboerne sikrer, at de ikke oplever det som overgreb, men at de selv ændrer på deres liv.

Blå Kors Pensionat Taastrup drives efter Serviceloven §110. Vores arbejde tager udgangspunkt i Blå Kors' vedtægter og driftsaftale med Høje-Taastrup Kommune.

Vores vision er, at alle vores beboere skal blive herre i eget liv.

Den vision arbejder vi for på en lang række forskellige måder, altid med respekt for den enkelte og i overensstemmelse med vores værdier. Samtidig søger vi at opnå en så stor kvalitet i vores arbejde, at vi bliver et kompetencecenter for andre.

Som socialarbejdere siger vi ofte:

”Jeg vil gerne arbejde med mennesker. Jeg vil gerne gøre en forskel”.

På Pensionatet siger vi:

”Vi vil gerne tilbyde en forskel. Vi vil gerne tilbyde rammerne for, at beboerne kan gøre en forskel.” 

Vores menneskesyn er det kristne, næstekærlige grundsyn, at mennesket er en unik skabning med en fri vilje og dermed også et ansvar for egne handlinger. 

Alle mennesker er lige meget værd og skal behandles med respekt, uanset handlinger, religion, etnisk oprindelse, handicap, politisk standpunkt, alder og køn osv.

Vi tager ikke afstand fra mennesket, men kan tage afstand fra de handlinger, som et menneske har gjort.

Vi mener at mennesket er et socialt individ, og at vi som mennesker har brug for hinanden for at udvikle os, så vi kan bruge vores medfødte evner til at oplære nye kompetencer.

Der findes ikke håbløse mennesker. Og hvis der er enkelte, vi ikke kan rumme, er det i pensionatets begrænsninger, årsagen skal findes. Så må vi hjælpe den pågældende videre til et mere egnet sted.

Vores menneskesyn betyder også, at vi som medarbejdere har et ansvar over for hinanden, også ved problemer eller reduceret arbejdsevne.

Vores arbejdsplads skal være rummelig inden for de givne rammer; vi fokuserer på hinandens ressourcer frem for svagheder, og vi er bevidste om, at vores sociale forståelse har sit udspring i den kristne næstekærlighed – og vi tør sætte ord og handling på det i dagligdagen.

Blå Kors Pensionat Taastrups mision er først og fremmest at levere vores kerneydelser så godt som muligt. 

Kerneydelserne på Blå Kors Pensionat Taastrup er visitation, husly, mad, struktureret støtte og efterværn til mennesker, som reelt eller funktio­nelt er uden eget hjem, og som kan være afhængige af alkohol og/eller hash og have mere eller mindre veldiagno­sti­cerede psykiske problemer.

At levere ydelserne så godt som muligt betyder, at Blå Kors Pensionat Taastrup:

 • Er et bosted, som giver beboerne de bedste muligheder for at blive herre i eget liv.
 • Har fagligt velkvalificerede medarbejdere, som trives godt.
 • Arbejder evidensbaseret og med gode resultater.
 • Er et godt eksempel overfor samarbejdspartnere og offentligheden.

Nærvær, faglighed og nye muligheder er værdier, som har betydning for den pædagogik og hverdag, vi stiller op for beboerne og danner også rammen for alle ansatte.

Sammenholdt med vores menneskesyn danner det basis for vores kultur og vores mulighed for at opstille strategier og fastlægge mål og evaluere på succeskriterier.

Nærvær betyder omsorg funderet i næstekærlighed

 • For os er næstekærlighed at indgå i en ligeværdig relation mellem mennesker.
 • Vi vil være sammen med andre i et inkluderende og positivt fællesskab.
 • Nærvær og fællesskab viser vi ved respekt, rummelighed, ærlighed og troværdighed.
 • Den som søger hjælp hos os, skal opleve sig set, hørt og mærket.

Faglighed betyder kvalitet i alle sammenhænge

 • Vi vil sikre en høj grad af personlige og faglige kompetencer hos alle medarbejdere
 • Alle ydelser skal være kendetegnet af åbenhed, høj faglighed og klare mål.
 • Vi vil anvende veldokumenterede faglige metoder.
 • Vi vil være en dynamisk organisation med fokus på forandring og nytænkning.
 • Vi vil være kendt som en troværdig organisation, som gør det, vi siger, at vi gør.

Nye muligheder betyder tillid til forandring

 • Vi har forventninger til mødet mellem mennesker
 • Vi er overbeviste om, at alle mennesker har nye muligheder, som kan give håb.
 • Vi ønsker at den enkelte bliver sat fri af sit misbrug, skyld og skam.
 • Alle har mulighed for en ny begyndelse – fysisk, psykisk, socialt og åndeligt.

Læs eller download hele teksten om Blå Kors Pensionat Taastrups værdier.

Beboere og pårørende skal opleve pensionatet som positivt

Blå Kors Pensionat Taastrup skal være kendt for, at beboerne oplever, at deres ophold på pensionatet ændrer deres liv radikalt og bemærkelsesværdigt. Også beboernes pårørende skal opleve dette.

Brugere og pårørende skal efter opholdet kunne tale positivt om Blå Kors Pensionat Taastrup. 

Kvalitet for pengene 

Blå Kors Pensionat Taastrup skal være konkurrencedygtigt i kvalitet og pris sammenlignet med tilsvarende botilbud.

Vi er inspireret af filosoffen Søren Kierkegaards ord:

“At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen 

til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham

der hvor han er og begynde der. Dette er hemmeligheden i al

hjælpekunst. Enhver der ikke kan det, han er selv i en indbildning

når han mener at kunne hjælpe en anden. For i sandhed at kunne

hjælpe en anden, må jeg forstå mere end han – men dog vel først

og fremmest forstå det han forstår. (…) Men al sand hjælpen

begynder med en ydmygelse; hjælperen må først ydmyge sig under

den han vil hjælpe og herved forstå at det at hjælpe er ikke det at

herske, men at tjene…"

Beboeren i centrum

På Blå Kors Pensionat Taastrup er beboeren altid i centrum. Beboernes behov, ønsker og muligheder er i fokus for alt vores arbejde på pensionatet.

Vi tror på, at vejen tilbage til det fælles samfund forstærkes ved at hjælpe beboerne til at tage ansvar for deres liv og handlinger.

Derfor inddrager vi beboerne så meget som muligt i beslutningerne. Og det er et felt, vi konstant evaluerer og videreudvikler. 

Medarbejdere

Blå Kors Pensionat Taastrup har 13 medarbejdere og en leder (forstander). Derudover har vi en praktikant og en håndfuld tilkaldevikarer.

Vores 13 fastansatte medarbejdere er pædagoger, socialrådgivere, diakoner og social- og sundhedsassistenter samt en kok og en pedel.

Praktikanten er oftest en pædagogstuderende eller socialrådgiverstuderende fra UCC Professionshøjskolen eller Diakonhøjskolen.

Leder:

Ole Hjuler

Tlf.: 43 99 81 71

Mail: ohj@blaakors.dk 

Bestyrelsen har den overordnede ledelse

Pensionatets øverste ledelse er bestyrelsen, som har fem til syv medlemmer. Tre af dem er udpeget af Blå Kors Danmark og de andre to af Høje Taastrup Kommune.

Videoer

Evidentia har produceret videoer om beboerne  og medarbejderne på Blå Kors Pensionat Taastrup.

Dokumentation - Tilsyn og egne undersøgelser

Vi har gode vurderinger af vores arbejde fra det offentlige tilsyn. Vi har også egne undersøgelser, der dokumenterer effekten af behandlingen af hjemløse.

 

Offentligt tilsyn

Der føres offentligt tilsyn med pensionatet, og det er Socialtilsyn Syd, der har ansvaret for tilsynet.

Tilsynets rapporter kan hentes her:

Tilsynsrapport af 12. feb. 2018.(PDF-format)

 

Brugerundersøgelser

Vi har gennemført flere brugerundersøgelse blandt de beboere, vi har haft på de pågældende tidspunkter.

Se brugerundersøgelserne her:

Brugerundersøgelse 2013-2019

Kontakt

Blå Kors Pensionat Taastrup
Ludvig Hegners Allé 2
2630 Taastrup

Tlf.: 43 99 81 71
blaakorspensionat@blaakors.dk

Fax: 43 71 81 70

Leder
Ole Hjuler
ohj@blaakors.dk

Blaa Kors Pensionat Taastrup_bagside.jpg