I Blå Kors lægger vi vægt på at sikre en god kvalitet i alt, hvad organisationen laver. Det er vigtigt for os, at vi leverer et godt stykke arbejde, som bidrager positivt til brugernes liv, og at vi som organisation opsamler og tager ved lære af viden om, hvad der virker. For at levere bedst mulig kvalitet, arbejder vi konstant med at fastholde og udvikle såvel faglige som forskellige organisatoriske aspekter af arbejdet.

Kvalitet er noget, vi skaber sammen. Det afspejler sig i måden, vi har organiseret os på:

 • Blå Kors har en udviklingsafdeling, som arbejder med udvikling og understøttelse af kvaliteten
 • Det overordnede kvalitetssikrings- og udviklingsarbejde ledes af chefen for udviklingsafdelingen i tæt samspil med den øvrige ledelse samt en kvalitetsgruppe og et uddannelsesudvalg
 • Udviklingsprojekter knyttes til organisationen via en projektleder i Udviklingsafdelingen.
 • Ledelser fra alle organisationens væresteder, bo- og behandlingstilbud, børnehuse samt andre aktiviteter mødes jævnligt med hinanden og med organisationens øverste ledelse med henblik på drøftelser af kvalitetsudvikling på den enkelte enhed og på tværs af sektorområderne 
 • Hver enhed/hvert projekt/hver afdeling har en reference i direktionen. I forbindelse med de jævnlige samtaler berøres temaerne i kvalitetsmodellen og der er mulighed for at gøre status i forhold til drifts-, udviklings- og risikostyringsperspektiver.

Kvalitetsarbejdet afspejler sig også i det, vi gør:

 • Blå Kors har en kvalitetsmodel (se nedenfor), som samler de brugerrettede, faglige og organisatoriske krav, som Blå Kors stiller til god kvalitet. Modellen kan bruges af alle sektorer i Blå Kors og er det fælles grundlag for kvalitetsarbejdet.
 • Bo- og behandlingssektoren, Væresteds sektoren og udvalgte dele af Børn og familiesektoren auditeres ud fra kvalitetsmodellen med et fast interval. Ligeledes foretages der audits af hovedkontorets stabsfunktioner.  
 • På Blå Kors Danmarks hovedkontor har vi etableret et system, som støtter op om at levere god kvalitet i de mange opgaver, som stabene på hovedkontoret leverer til enhederne ude i landet. Systemet er beskrevet i en intern kvalitetshåndbog.
 • Blå Kors Genbrug har selvstændige kvalitetsstandarder beskrevet i et særligt system
 • TUBA’s online rådgivning er certificeret efter Rådgivningsdanmarks certificeringsordning.
 • Vi indsamler data om brugerne og deres udbytte af samspil med os, både på individniveau, på projektniveau, på institutionsniveau og organisationsniveau. Vi laver kvantitative og kvalitative undersøgelser af brugerudbytte ud fra det recovery-inspirerede måleredskaber INSPIRE-O og WHO-5 redskabet til måling af livskvalitet.
 • Vi udarbejder fortløbende beskrivelser af, hvad vi i Blå Kors definerer som god faglighed. Beskrivelser af den faglige indsats tager i høj grad afsæt i nationale anbefalinger og vejledninger fra fx Socialstyrelsen, og dette bearbejdes og justeres til den konkrete målgruppe og organisationens værdigrundlag og strategi.

Blå Kors Kvalitetsmodel

Alle i Blå Kors arbejder med kvalitetssikring og -udvikling. Vi har udarbejdet en model, som sætter rammerne om arbejdet med at sikre og udvikle kvaliteten i de enkelte enheder og projekter. 

Læs mere
øvrige forhold
Taastrup behandlingscenter

Faglige beskrivelser for Blå Kors Danmarks arbejde 

En del af arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling er at drøfte og beskrive kernen i arbejdet. Blå Kors har udarbejdet en række faglige beskrivelser for blandt andet boformer, væresteder og Barnets Blå Hus. 

Her kan du klikke på de enkelte områder og læse de faglige beskrivelser: