I Blå Kors lægger vi vægt på at sikre en god kvalitet i alt, hvad organisationen laver. Det er vigtigt for os, at vi leverer et godt stykke arbejde, som bidrager positivt til brugernes liv, og at vi som organisation  opsamler og tager ved lære af viden om, hvad der virker for hvem. Det betyder blandt andet, at vi indsamler viden om både dagligdag og særlige indsatser, og at vi udvikler vores arbejde derefter. 

Kvalitet i mange perspektiver

Kvalitet måles i sidste ende på brugernes udbytte af samspillet med os. For at levere bedst muligt, arbejder vi konstant med at fastholde og udvikle såvel faglige som forskellige organisatoriske aspekter af arbejdet.

Kvalitet er noget, vi skaber sammen. Det afspejler sig i måden, vi har organiseret os på:

 • Der er ansat en kvalitetschef og en faglig chef
 • Der er en kvalitets- og udviklingsafdeling, Evidentia 
 • Det overordnede kvalitetssikrings- og udviklingsarbejde ledes af kvalitetschefen i tæt samspil med faglig chef og den øvrige ledelse samt en kvalitetsgruppe og et uddannelsesudvalg
 • Udviklingsprojekter knyttes til organisationen via en projektleder
   
 • Blå Kors har samlet en række brugerrettede, faglige og organisatoriske krav til "god kvalitet" i Blå Kors Kvalitetsmodel. Hér er, som støtte til ledere og konsulenter, samlet en række krav fra socialtilsyn, sundhedsfagligt tilsyn, egne politikker og anbefalinger, kommunikationsprincipper, GDPR m.v. Kvalitetsmodellen beskæftiger sig med det borgerrettede arbejde i organisationens mange tilbud.
 • De seneste år har vi arbejdet på og opnået ISO 9001:2015-certificering på hovedkontoret. Det vil sige, at vi har arbejdet på at etablere et system som støtter op om at levere god kvalitet i de mange opgaver, som stabene på hovedkontoret leverer til enhederne ude i landet. Ved indgangen til 2022 har vi forladt ISO-certificeringen og fortsætter kvalitetsledelse på hovedkontoret i en tilpasset model, som findes beskrevet i en Kvalitetshåndbog
 • Blå Kors Genbrug har selvstændige kvalitetsstandarder beskrevet i et særligt system
 • Blå Kors Kvalitetsmodel udgør basis for interne audits, som bidrager til, at alle enheder minimum hvert andet år forholder sig til "god kvalitet"
   
 • Ledelser fra alle organisationens væresteder, bo- og behandlingstilbud, børnehuse samt andre aktiviteter mødes jævnligt med hinanden og med organisationens øverste ledelse, kvalitetschefen og den faglige chef med henblik på drøftelser af kvalitetsudvikling på den enkelte enhed og på tværs af sektorområderne
   
 • Vi indsamler data om brugerne og deres udbytte af samspil med os, både på individniveau, på projektniveau, på institutionsniveau og organisationsniveau. Ved årsskiftet 2021/2022 er vi i færd med at implementere et nyt kvantitativt og kvalitativt design for undersøgelser om brugerudbytte. Dette design læner sig op ad recovery-inspirerede måleredskaber INSPIRE og INSPIRE-O, som afdækker brugernes oplevelse af recovery og vurdering af institutionens bidrag hertil.
   
 • Vi udarbejder fortløbende beskrivelser af, hvad vi i Blå Kors definerer som god faglighed, se nedenfor. Beskrivelser af den faglige indsats tager i høj afsæt i nationale anbefalinger og vejledninger fra eksempelvis Socialstyrelsen, og dette bearbejdes og justeres til den konkrete målgruppe og organisationens værdigrundlag og strategi

Blå Kors Kvalitetsmodel

Alle i Blå Kors arbejder med kvalitetssikring og -udvikling. Vi har udarbejdet en model, som sætter rammerne om arbejdet med at sikre og udvikle kvaliteten i de enkelte enheder og projekter. 

Læs mere
øvrige forhold

Faglige beskrivelser for Blå Kors Danmarks arbejde 

En del af arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling er at drøfte og beskrive kernen i arbejdet. Blå Kors har udarbejdet en række faglige beskrivelser for blandt andet boformer, væresteder og Barnets Blå Hus. 

Taastrup behandlingscenter