Vores mål er, at de unge, som har en afhængighed, kommer ud af den og bliver motiveret for fortsat forandring både personligt, fagligt og socialt.

På Bølgebryderen har vi et individuelt fokus og tager dermed udgangspunkt i den enkeltes behov og udfordringer. 

Vores mål er, at de unge kommer ud af afhængighed, og at de unge udvikler sig personligt, fagligt og socialt ud fra grundlaget i den kommunale handleplan. 

Meningsfyldt hverdag

Vi har fokus på, at alle har en meningsfyldt hverdag - bl.a. i form af forskellige beskæftigelsestilbud eller skolegang.

Vi arbejder ud fra en:

 • Relationspædagogisk tilgang
  Det er gennem relationen til hinanden, at vi ændrer evner og værdier. Derfor vægtes relationen og dialogen med den enkelte unge højt, og det er via den gode relation, man finder drivkraften til læring og udvikling.
  Det er også via relationen, vi finder den enkelte unges ressourcer og behov, som der derefter kan arbejdes ud fra.
  Derudover lægger vi vægt på, at personalet viser retningen for en sund kultur med værdier, som den unge kan spejle sig i.
 • Kognitiv tilgang
  Vi har fokus på at lære den unge sammenhængen mellem tanker, følelser og adfærd. Gennem analyse og oplysning omkring den gensidige påvirkning af tanker, følelser og adfærd søger vi at styrke den unges evne til at takle svære situationer og understøtte evnen til at kunne håndtere disse situationer.
 • Miljøterapeutisk tilgang
  Omgivelserne, kulturen og relationerne på Bølgebryderen er en integreret del af opholdet og danner rammen omkring den ønskede udvikling.
  Helheden danner altså det miljø, som samlet set skal fremme en positiv udvikling for den unge, hvilket betyder, at hver enkelt aktivitet, den enkelte medarbejder, de samlede værdier og den enkelte struktur i rammen alle er velovervejede og en integreret del af det samlede ophold på Bølgebryderen. 

Pædagogikken skal udvikle de unge personligt, fagligt og socialt.

Vi bruger relationspædagogik som udgangspunkt i alt vores pædagogiske arbejde. Vores mål er, at de unge udvikler sig personligt, socialt og fagligt.

På baggrund af vores målgruppes udfordringer arbejder vi med: 

 • Motivation til ændring af vaner og adfærd i forhold til hash og euforiserende stoffer.
 • Forståelse af sig selv og anerkendelse af eget ansvar for livet.
 • Tillid, tilknytning og relationen til andre mennesker.
 • Samarbejde og kommunikation.
 • Livsmestring og udvikling af handlemuligheder.

De unge er med hele vejen.

For at opnå øget selvstændighed hos de unge inviteres de med, når der laves opholdsplaner og sættes mål for deres ophold.

Det sker på flg. måde:

 • Kontaktpersonen og den unge skriver sammen en individuel plan for opholdet. Opholdsplanen indeholder også en gennemgang af den unges forståelse for anbringelsen.

Vi evaluerer den unge og udviklingen fortløbende ved:

 • Samtaler med personalet i dagligdagen.
 • Ugentlige samtaler mellem kontaktperson og den unge for at sikre fastholdelse af fokus ift. handleplan og progression i udviklingen af den unge. Derudover sikres en fastholdelse af udviklingspunkterne og mulighed for råd og vejledning.
 • Kontaktpersonen evaluerer processen og udviklingen ift. den kommunale handleplan hver anden måned.
 • Kontaktpersonen holder statusmøder med kommunen to gange årligt. 

Udgangspunktet er, at alle de unge på Bølgebryderen er i beskæftigelse.

Skolegang:

 • Bølgebryderen tilbyder skoleforløb på Bølgebryderen i samarbejde med PPR i Mariagerfjord Kommune. Selve undervisningen varetages i samarbejde med lokal folkeskole.
 • Tilrettelægger vi individuelt for hver enkelt af de unge. De kan f.eks. gå på produktionsskole, i en folkeskole i området eller på specialskole. 
 • Aftaler omkring skoletilbud foregår i samarbejde med PPR. 

Beskæftigelse

Vi har forskellige former for værkstedsarbejde (jf. servicelovens § 103 om beskyttet beskæftigelse). Vi har et autoværksted, et tømrer-/snedkerværksted og et skibsprojekt.

Formålet med beskæftigelse er optræning af håndværksmæssige færdigheder med henblik på videre praktikforløb eller beskæftigelse.

Disse færdigheder er blandt andet:

 • Konkret håndværksmæssig kunnen.
 • Ansvarlighed ift. mødetider og opførsel på arbejdsplads.
 • Sociale kompetencer.
 • Modtage og forstå information og kunne omsætte disse til handling.

De unges udvikling sikres bedst i samarbejde med forældre eller værge, derfor inddrager vi så vidt muligt familien i arbejdet med den unge.

Vi tilstræber at have en tæt kommunikationen og samarbejde med forældre, da det sikrer en helhedsorienteret indsats i forhold til familien og den unges fremtid.

De fleste unge på Bølgebryderen er frivilligt anbragt, og derfor er samarbejdet mellem familien og Bølgebryderen meget vigtigt.

Forældrene tilbydes ugentlig kontakt med information om den unges trivsel og udvikling.

Ligeledes tilbydes der individuelle samtaler af mere terapeutisk eller undervisende karakter for at styrke og understøtte samspillet mellem ung og forældre. 

Gennem hele opholdet holder vi kommunen orienteret om den unge og hans eller hendes udvikling.

Vi har hele vejen igennem den unges ophold et tæt samarbejde med hjemkommunen for at sikre, at den unge fastholder en god udvikling under og efter opholdet.

Efter halvanden måned er der udfærdiget en statusrapport, som sendes til kommunen, hvorefter der inviteres til møde for at sikre en opfølgning på den kommunale handleplan og den unges udvikling.

Et ophold på Bølgebryderen kan evt. forlænges og overgå til efterværn efter servicelovens § 76.

Kontakt

Bølgebryderen
Daniavej 52
9550 Mariager
Tlf. 98 58 46 00

Torben Manø
Forstander
Tlf. 21 18 04 46
thm@blaakors.dk 

Boelgebrydere.jpeg