Blå Kors Humlebæk er et socialpædagogisk botilbud. Vi tilbyder et helhedsorienteret forløb til borgere, som har brug for fysisk, psykisk og social støtte, udredning og behandling efter et mangeårigt alkoholmisbrug.

Blå Kors Humlebæk er en selvejende institution og er godkendt til 28 beboere efter Servicelovensloven §107, §108 og §110 og Sundhedslovens §141.

Vi modtager derfor borgere som typisk har haft et massivt misbrug af alkohol, som har medført at borgeren har komplekse og overlappende problemstillinger som kræver behandling, hvor psykiatriske problematikker ofte viser sig at have en væsentlig betydning.

Du er altid velkommen til at kontakte os for uddybende informationer, sparring omkring en borger eller andet.

Nedenfor har vi samlet en række emner, som primært målretter sig fagpersoner.

Blå Kors Humlebæk er et socialpædagogisk botilbud for borgere med et længerevarende alkoholmisbrug, som har medført fysiske, psykiske og sociale skader.

Vi er godkendt efter Serviceloven (SEL) §107, §108, §110 samt Sundhedsloven (SUL) §141. Vi tilbyder derfor ophold med differentieret indhold afhængig af borgerens mål for opholdet. Borgere er indskrevet til både korte og længerevarende midlertidige ophold samt varige ophold.

Målgruppen er ved indskrivning kendetegnet ved:

 • At være reelt eller funktionelt hjemløse
 • Ikke at kunne fastholdes i ambulante behandlingssystemer
 • Et misbrug, der ofte er kombineret  med andre komplekse og psykiatriske problematikker
 • At have behov for fysisk og psykisk restitution samt somatisk udredning
 • En mangelfuld egenomsorg

På Blå Kors Humlebæk modtager vi også borgere med lettere psykiatriske lidelser samt borgere med fysiske og kognitive alkoholskader. Borgerne skal  være selvhjulpne. Der er ikke døgnbemanding på stedet, men en bagvagt, som altid er tilgængelig pr. telefon kl. 22.00-07.00.

Blå Kors Humlebæk kan også modtage borgere i dagtilbud, arbejdsprøvning eller lignende. Kontakt os for mere information på tlf. 49 13 06 04.

Er Blå Kors Humlebæk det rigtige tilbud til den borger, du er i kontakt med?

Kontakt os gerne, og lad os sammen finde ud af, om Blå Kors Humlebæk er det rigtige tilbud – ellers hjælper vi gerne med at finde et andet tilbud til borgeren.

Ring på tlf. 49 13 06 04, eller skriv til: hum@blaakors.dk

Indstil en borger

Vil du indstille en borger til et ophold på Blå Kors Humlebæk? Så kan du her downloade et indstillingsskema.

Vi bruger anerkendte og veldokumenterede metoder og forholder os løbende til ny viden.

Der arbejdes ud fra en relationspædagogisk tilgang til den enkelte beboer.

Personalegruppen er tværfaglig, således at både de social- og sundhedfaglige samt pædagogiske områder dækkes. Den sundhedsfaglige udredning og opfølgning sker i samarbejde med stedets tilknyttede læge, psykiatriske lægekonsulenter samt speciallæger og andre relevante fagpersoner.

Alle medarbejdere er uddannet til at tage sig af de funktioner, de udfører. Blå Kors Humlebæk har ansatte som er uddannet:

 • Pædagoger
 • Socialrådgivere
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Ernæringsassistent

Derudover er den tværfaglige personalegruppe specialiseret indenfor anerkendte metoder, som der på forskellig vis arbejdes ud fra i det pædagogiske arbejde.

Den tværfaglige personalegruppe er specialiseret i:

 • Relationsorienteret pædagogik
 • Neuropædagogik
 • Motivationsskabende samtaler
 • Kognitiv adfærdsterapi
 • Oplevelsesorienteret behandling
 • Tilbagefaldsforebyggelse ud fra Terence Gorski
 • Personalegruppen er igang med Diopollon - en systemisk efteruddannelse med fokus på motivation og afhængighedsbehandling. Underviser psykolog/supervisor Birgit Trembacz

Der er desuden tilknyttet en ekstern psykolog, der løbende superviserer medarbejderne.

Derudover samarbejder vi med forskellige faggrupper – bl.a. praktiserende læger, psykiatriske konsulenter, fysioterapeuter, familieafdelinger, socialforvaltninger, kommunale instanser, jobcentre m.fl.

Vores metoder er beskrevet i Blå Kors Danmarks metodemanual.

Vi tilbyder et helhedsorienteret forløb ud fra relationspædagogiske metoder med fokus på borgerens mål for opholdet.

Faser i opholdsforløbet

Når en borger flytter ind på Blå Kors Humlebæk, får den enkelte tilknyttet en kontaktperson, som indenfor 14 dage efter indskrivning i samarbejde med borgeren, evt. sagsbehandler og evt. andre  aktører udarbejder en opholdsplan indeholdende mål for borgerens ophold.

For alle gælder det dog, at opholdet er inddelt i fire faser.

Individuelle samtaler og gruppetilbud

Borgerne på Blå Kors Humlebæk har strukturerede samtaler med deres kontaktperson og evt. andre relevante fagpersoner. Derudover tilbydes alle at deltage i et eller flere gruppetilbud samt øvrige frivillige aktiviteter.

Daglig struktur

På Blå Kors Humlebæk støttes den enkelte borger til at få balance i sit eget liv ved at få struktur på hverdagen og have fokus på at forbedre sin helbredsmæssige og sociale tilstand. Derfor består dagligdagen på Blå Kors Humlebæk af faste spisetider, pligter, individuelle- og gruppetilbud samt øvrige aktiviteter.  

Netværksarbejde 

Som en del af opholdet arbejder vi med at støtte borgeren til at få skabt et netværk. Vi har både fokus på borgerens relationer i det private liv og til de fagpersoner, som inddrages i opholdsforløbet. Blå Kors Humlebæk tilbyder også at være en del af borgerens netværk efter endt ophold.

Borgeren har individuelle samtaler med sin kontaktperson og mulighed for at indgå i et eller flere af Blå Kors Humlebæks gruppetilbud.

Individuelle samtaler

Samtaler mellem borger og kontaktperson samt evt. andre relevante fagpersoner indgår som en selvfølge under hele opholdet. Indhold og hyppighed aftales under hensyn til borgerens behov og formåen.

De kontinuerlige samtaler støtter borgerens aktive medvirken i sin arbejdsproces under opholdet.

Gruppetilbud

Alle borgere tilbydes at deltage i en eller flere af stedets grupper. Vi har pt. følgende grupper:

 • Forandringsgruppe: For deltagerne er formålet at sætte sig mål, der ændrer tidligere handlemønstre, samt tilegne sig nye livs- og mestringsstrategier. Det skaber grobund for succesoplevelser som ædru og minimerer risikoen for tilbagefald til misbrug efter udskrivning. Der fokuseres på undervisning i tilbagefaldsforebyggelse og arbejdes med redskaber til at forebygge tilbagefald ud fra egen livshistorie og teoretisk materiale om tilbagefaldsforebyggelse.
 • Oplevelsesgruppe: Borgere i oplevelsesgruppen har primært problemer med deres korttidshukommelse eller er initiativsvage. Der bliver arbejdet ud fra et neuropsykologisk og pædagogisk perspektiv, hvor der bliver taget udgangspunkt i den enkeltes livshistorie. Dette er ud fra et neuropsykologisk perspektiv med til at øge dopamin-produktionen (glæde/lykke-hormon). Gruppen arbejder oplevelsesorienteret med bl.a. sanse-stimulation, ADL, ture og rejser. Gruppen benytter sig endvidere af fotodokumentation og socialtræning.
 • Temagruppe: Målgruppen er fysisk aktive borgere, der kan have særlige udfordringer på det sociale, psykologiske og psykiatriske område samt problemer med hukommelse, initiativ og struktur.
 Det er begivenhedernes betydning her og nu, der arbejdes med. Det er gennem bearbejdelse af disse udtryk, den enkelte kan ændre og udvikle sine psykologiske funktionsmåder og måder at tolke tilværelsen på. Der arbejdes ud fra relationspædagogiske metoder, hvor der bliver taget udgangspunkt i borgerens individuelle ønsker og behov for oplevelser.

Frivillige fællesaktiviteter

Alle har mulighed for at deltage i motion ved stedets fysioterapeut, balancetræning, bowling, banko, udflugter og andre aktiviter, som opstår og tilbydes i dagligdagen. Derudover har vi en aftale med et fitnesscenter i Humlebæk, hvor borgeren efter en instruktionstime har fri adgang, ligesom som vi understøtter adgang til svømmehal i nærområdet.

Daglige rutiner og en vis struktur støtter borgeren i at øge sin livsmestring.

Daglige rutiner

Ved hjælp af de daglige rutiner som faste spisetider, pligter, aktiviteter, individuelle dag- eller ugeskemaer, aftaler m.m. samarbejder vi med den enkelte om at få genopbygget en struktur, som støtter, at borgeren finder balance og fodfæste i eget liv.

Træning i sociale færdigheder og dagligdags opgaver

Sociale færdigheder træner vi, ved at borgeren deltager i praktiske opgaver, måltider m.m. i dagligdagen. Det er med til at opøve borgerens evner indenfor kommunikation, samarbejde og dialog.

En del beboere har også brug for træning i almene dagligdags færdigheder såsom personlig hygiejne, oprydning, rengøring, tøjvask m.m. Træningen foregår sammen med personalet.

Sund kost og kostvejledning

En integreret del af behandlingen er sund og næringsrigtig kost. Kostplanen bliver tilrettelagt efter anbefalingerne fra Fødevarestyrelsens officielle kostråd. Der serveres dagligt tre hovedmåltider og tre mellemmåltider. Derudover har borgeren adgang til køleskab, hvor der til enhver tid er mulighed for et ekstra mellemmåltid.

Vi tilbyder desuden kostvejledning samt diæter ud fra borgerens behov og mål i opholdsplanen.

Aktiviteter i dagligdagen

Ud over de faste gruppetilbud arrangeres der frivillige aktiviteter såsom svømning, tur i fitnesscenter, motion, billard, banko, bowling og oplevelses-orienterede ture ud af huset i større eller mindre grupper. 

Herudover opfordrer vi borgeren til at deltage i aktiviteter i vedkommendes eget nærområde med henblik på at den enkelte forsætter med det efter udskrivning, når det vurderes relevant.

Hver formiddag er der formiddagskaffe kl. 9.45 i stuen, hvor dagens informationer gives og der er mulighed for at komme med forslag til aktiviteter og give ris/ros. Hver mandag fordeles husets praktiske opgaver blandt beboerne.

Vi støtter borgeren med at afklare og opbygge sit netværk.

Netværksarbejde

I netværksarbejdet sætter vi både fokus på borgerens relationer i det private liv og til de fagpersoner, som inddrages under opholdet hos Blå Kors Humlebæk via møder og forskellige arrangementer. 

Vi kan støtte borgeren i at afklare, hvilken rolle vedkommende har i relationen til andre mennesker – både i forhold til fagpersoner og private relationer. Der kan også arbejdes med, hvilke forventninger borgeren har til sig selv og sine relationer. Dermed øges muligheden for, at relationen fremover kan styrkes og om muligt bestå.

Borgeren har under sit ophold mulighed for at have besøg af familie/pårørende under forudsætning af, at de ikke er påvirkede af rusmidler/medicin.

Blå Kors Humlebæk tilbyder at støtte og være en del af borgernes netværk efter endt ophold.

Faser i forløbet

Alle beboere på Blå Kors Humlebæk kommer igennem forskellige faser under opholdet.

De forskellige faser overlapper hinanden, men kan som udgangspunkt inddeles i fire nedenstående faser.

Indslusning af nye beboere foregår i tæt kontakt med sagsbehandler, læge og andre relevante fagpersoner.

Når kautionen foreligger, og der er et ledigt værelse, kontakter vi den kommende beboer. Vi aftaler, hvornår og hvordan indflytningen skal foregå.

 • Beboeren bydes velkommen, og indskrivning finder sted
 • Sammen med beboeren aftales det, hvornår den første strukturerede samtale med kontaktpersonen skal finde sted, og der orienteres om  første konsultation med stedets psykiater og evt. læge
 • Vi sender brev til beboerens læge og sagsbehandler, hvor vi orienterer om indflytningen
 • Vi tager initiativ til at samarbejde med beboerens sagsbehandler indenfor 14 dage
 • Vi sørger for, at beboeren får en kontaktperson, som er tovholder på beboerens opholdsplan indeholdende mål, udredning samt den efterfølgende behandling

Ved indflytning begynder beboeren sammen med kontaktpersonen at udarbejde en dynamisk opholdsplan indeholdende mål for opholdet, som løbende bliver evalueret.

Opholdsplanen udarbejdes på baggrund af grundig dataindsamling. Opholdsplanen er dynamisk og kan tilpasses under opholdet.

En opholdsplan kan eksempelvis indeholde følgende:

 • Indsamling af materiale i forbindelse med pension/arbejdsmarkeds-afklaring
 • Funktionsevnebeskrivelse (somatisk undersøgelse, neuropsykologiske test m.m.)
 • Psykiatrisk udredning (konsultationer v. psykiater, samtaleforløb, medicinering m.m.)
 • Somatisk udredning (observationer, undersøgelser hos speciallæger/hospitaler, kost, motion, medicinering m.m.)
 • Afklaring af boligsituation (ADL-træning, egenomsorg m.m.)
 • Relationsafklaring (individuelle samtaler, parsamtaler, støtte til at kontakte netværk m.m.)
 • Temaer såsom fysisk træning, sund kost, misbrug, relationer (familie, venner, fællesskaber), fortid og fremtid
 • Beboeren tilbydes at deltage i husets gruppetilbud og fællesaktiviteter såsom fitness, bowling, udflugter m.m.
 • Statusmøde med sagsbehandler og evt. andre aktører

Vigtige elementer i opholdsplanen: 

 • At beboeren selv tror på opholdsplanen - og at den er realistisk
 • At have for øje, at opholdsplanen må revideres, når ny viden fremkommer
 • At inddrage så mange forskellige synspunkter som muligt til at belyse problemstillinger med henblik på optimal løsning
 • At vi hele tiden er bevidste om, hvorledes forskellige og komplekse problematikker spiller ind på hinanden

Vi vægter et grundigt udslusningsforløb, idet de fleste  beboere udskrives til eget hjem eller anden boform

Så vidt muligt gennemfører vi udslusningsforløbet med flere korte hjemmebesøg, der gradvis forlænges inden udskrivelsen. For nogle beboere er det hensigtsmæssigt, at en medarbejder er med hjemme første gang - og som oftest har beboeren under opholdet haft et mål omhandlende hvordan vedkommende kan genetablere sig i egen bolig i forhold til trivsel, netværk og aktiviteter.

Der etableres under opholdet et tæt samarbejde med kommunale tilbud, når det vurderes relevant.

For de borgere, som ikke har et hjem, vil det som oftest være et mål at arbejde på at få dette under opholdet.

For at beboeren får det optimale ud af opholdet på Blå Kors Humlebæk, er det vores mål at sikre den enkelte et godt efterværn.

Tidligt i forløbet tager vi kontakt til beboerens sagsbehandler i kommunen og opdaterer vedkommende med hensyn til beboerens mål for opholdet. Vi informerer om beboerens forløb via statusskrivelser, statusmøder og øvrig relevant kontakt, således at sagsbehandler og andre aktører kan iværksætte øvrige foranstaltninger, som kan være hensigtsmæssige, for at beboeren lykkes med at genetablere sig i egen bolig.

Kontakt efter udskrivelse

Alle beboere er velkomne til at have kontakt til Blå Kors Humlebæk efter endt ophold. Inden beboeren udskrives, aftales det, hvilken form for kontakt beboeren ønsker til Blå Kors Humlebæk, hvilket noteres i den enkeltes opholdsplan.

Kontakt

Humlebæk Strandvej 11
3050 Humlebæk
Tlf.: 49 13 06 04
Mail: hum@blaakors.dk

Blot 40 kilometer fra København

Blå Kors Humlebæk ligger på Nordsjælland – blot 40 kilometer fra København.

Der kan også træffes aftale med os om at blive hentet på stationen, på sygehuset eller hjemme, afhængig af livssituation.

Nem adgang med offentlig transport

Fra Københavns Hovedbanegård kan man tage Kystbanen, som stopper på Humlebæk Station. Turen tager ca. 30 min. Fra Humlebæk Station kører bus 388, som stopper ved Kullabjergvej efter ca. 7 min. kørsel. Stoppested er lige uden for indkørslen til Blå Kors Humlebæk.